Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οπότε την επόμενη φορά που θα σκεφτείς το κλείσιμο των συνόρων...

Ο Ahmet Aykac πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
These aren't Syrians; they are Europeans trying to get to North Africa during the world war... So next time you think of closing the borders you might want to check with your grandparents...
Αυτά δεν είναι σύριοι, είναι οι ευρωπαίοι προσπαθούν να πιάσουν τη βόρεια αφρική κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου πολέμου... Οπότε την επόμενη φορά που θα σκεφτείς το κλείσιμο των συνόρων μπορεί να θέλετε να το ελέγξετε με τους παππούδες σου...
***
Ο Ahmet Aykac πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
Some people objected that the photos I showed were not "Europeans"; I cannot refute that statement because I did not take the pictures.. But saying "they are not Europeans, they are Albanians" is very indicative of the mindset of these people.
However, since they seem to be implying that such things don't happen in Europe, below are some pictures of the WWII exodus:
I still say: go and ask your grandparents about closing borders to humans fleeing murder and violence...
Μερικοί άνθρωποι δεν προέβαλε αντιρρήσεις σχετικά ότι οι φωτογραφίες που έδειξε δεν ήταν "ευρωπαίοι"; Δεν μπορώ να αντικρούσω αυτή τη δήλωση, γιατί δεν πήρα τις φωτογραφίες.. Αλλά να λες "δεν είναι ευρωπαίοι, έχουν οι αλβανοί" είναι πολύ ενδεικτικό της νοοτροπίας των ανθρώπων αυτών.

Ωστόσο, δεδομένου ότι φαίνεται να υπονοεί ότι τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν στην ευρώπη, παρακάτω είναι μερικές φωτογραφίες από το β ' παγκόσμιο πόλεμο εξόδου:

Ακόμα λέω: πήγαινε και ρώτα τους παππούδες σου σχετικά με το κλείσιμο των συνόρων για τους ανθρώπους που δραπετεύουν φόνο και τη βία...

***

***


Marco Arkhano I know exactly what you mean Ahmet, this picture was taken in São Paulo 1907 when germans start to come to Brazil for economic reasons.After the first world war the amount of "europeans refugees" was just growing, from germans to italians.
Nowadays brazilians or any other latin americans are deported everyday in europe for not having a piece of paper.

Ξέρω ακριβώς τι εννοείς αχμέτ, αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε σε são paulo 1907, όταν οι γερμανοί αρχίζουν να έρθει στη βραζιλία για οικονομικούς λόγους. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το ποσό των "ευρωπαίοι πρόσφυγες" ήταν απλά που μεγαλώνει, από τους γερμανούς να τους ιταλούς.
Σήμερα οι βραζιλιάνοι ή οποιαδήποτε άλλη λατινοαμερικανούς απελαύνονται κάθε μέρα στην ευρώπη για να μην έχεις ένα κομμάτι χαρτί.
Έγινε αυτόματη μετάφραση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου